ELEKTRIRATTA
RENT HIIUMAAL

Elektrijalgratta rendi tingimused

MTÜ Ungrukivi Seltsi (edaspidi: Rendileandja) veebilehel www.elektrijalgrattarent.ee kaudu elektrijalgratta broneerimisel või muul viisil Rendileandjaga ratta rentimiseks kokku leppimisel, loetakse sõlmituks leping (edaspidi Leping) alltoodud tingimustel Rendileandja ja inimese vahel, kellele allkirja vastu ratas üle antakse (edaspidi: Kasutaja).

Rendileandja annab ratta üle Kasutajale, kui 1) Kasutaja või muu isik on selle eest vastavalt hinnakirjale tasunud, 2) Rendileandjale on teatatud sobiv üleandmise koht, 3) Kasutaja on täisealine isik, kes on esitanud Rendileandjale koopia tegemiseks oma isikut tõendava dokumendi ja 4) Kasutaja on kinnitanud allkirjaga ratta kättesaamist ja Lepingu sõlmimist. Ratta seisukord enne üleandmist fikseeritakse foto(de) abil.

Kasutaja kinnitab, et 1) tal on maanteel liiklemiseks piisav rattasõidu kogemus ja ta tunneb ning järgib liikluseeskirja, 2) talle üle antud ratas on välise vaatluse ja proovimise tulemusel tehniliselt täiesti korras, 3) ta on tutvunud ratta kasutusinstruktsiooni ja rendi tingimustega ning ta järgib neid.

Ratast võib kasutada üksnes Hiiumaa piires, kui Rendileandjaga ei ole kirjalikult või elektronposti teel kokku lepitud teisiti. Sõites kannab Kasutaja võimalusel kiivrit ja neoonvesti või muud hästinähtavat riietust. Juhul, kui ratta kasutamisel ilmneb tõrge, peab sellest koheselt teavitama Rendileandjat ja järgima temalt saadud edasisi juhiseid. Rattast eemaldumisel tuleb ratas lukustada. Sõidu lõpetamisel kohustub Kasutaja ratta tagastama kokkulepitud kohta. Hilinemisel tuleb tasuda iga hilinetud päeva kohta kahekordne ratta ühe päeva rendihind.

Kasutajal ei ole lubatud: 1) sõita alkoholi- vmt joobes, 2) rikkuda ratast, asendada või eemaldada selle osi (v.a. kui see toimub hädavajaliku remondi tõttu), 3) vedada pakiraamil raskemat kandamit kui 8 kg, 4) remontida ratast ilma Rendileandjalt saadud juhiseta, 5) välja lülitada rattaga kaasasolevat mobiiltelefoni, 6) kasutada ratast väljaspool teid, eelkõige liivarannas, vees või niitmata rohu sees, 7) anda ratast kasutamiseks teistele isikutele või sõita rattal mitmekesi.

Täiendava lisavarustuse rentimine toimub vastavalt hinnakirjale ja/või kokkulepetele. Kasutaja teab ja nõustub, et rattaga kaasasoleva mobiiltelefoni abil saavad Kasutaja ja Rendileandja  teavet ratta aku seisukorrast, ratta asukohast ja ratta kasutamise reeglitest. Rendileandja ei kasuta mobiiltelefoni Kasutaja jälgimiseks. Isikuandmete kaitse on tagatud.

Kasutaja on kohustatud Rendileandjale hüvitama kõik kahjud ja kulud juhul, kui tagastatav vara on kahjustatud või ei ole ratast üldse võimalik tagastada. Hüvitus katkise rattarehvi eest on 10 eurot ühe rehvi kohta. Ülejäänud kahjude hüvitamisel võetakse aluseks Rendileandja poolt kehtestatud hinnakiri, mis on salvestatud ka rattaga seotud mobiiltelefoni. Kasutaja tagab tekkinud kahju kohese ja täieliku hüvitamise Rendileandja poolt arvutatud ja Kasutajale teatatud põhjendatud õiglases summas. Ühelgi juhul ei vastuta Rendileandja kahju eest Kasutajale või kolmandale isikule. Kui Rendileandjale on ratta rendi eest tasutud, kuid Kasutaja ei ilmu ratast vastu võtma, siis jääb Rendileandjale trahviks ühe päeva rendisumma. Ülejäänu tagastatakse pangakontole, millelt laekus tasu rendi eest.

Rendileandja jätab endale õiguse nõuda Leping koheselt üles öelda, kui Kasutaja on ebakaine, ebaviisakas või on põhjendatud kahtlus, et Kasutaja ei kavatse täita Lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi.

Kasutaja võib esitada Rendileandja vastu Lepingust tulenevaid nõudeid üksnes kirjalikult ja 7 päeva jooksul pärast ratta kasutamise lõpetamist.

Lepingu osaks on lisaks käesolevatele tingimustele ka ratta üleandmise kuupäeval kehtivad Rendileandja veebilehel toodud privaatsustingimused, ratta üleandmise dokumendid (kinnitus ratta kättesaamise kohta ja fotod), ratta kasutusinstruktsioon, lisavarustuse nimekiri ja hinnakiri ning vajadusel ka tekkinud kahjude nimekiri ja hinnakiri.         

MTÜ Ungrukivi Selts

Kõik õigused kaitstud. 2022

MTÜ Ungrukivi Selts

Kõik õigused kaitstud. 2022